Selectează o Pagină

Solicitarea informațiilor de interes public

Datele şi informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001

privind liberul acces la informaţii de interes public

 

Responsabil Legea nr. 544/2001 –  maior  SFREJA CIPRIAN

 

Modele de solicitari ale informatiilor de interes public prevazute de Legea 544/2001:

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice
 • G. nr.88/2001, privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi aprobată cu Legea nr.3 63/2002 şi ulterior prin O.U.G. nr.25/2004, ce a fost aprobată prin Legea nr.329/2004;
 • U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005;
 • G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;
 • Ordinul M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
 • Ordinul M.A.I. nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii – cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă;

 

 1. Structura organizatorică

În cadrul inspectoratului sunt constituite şi funcţionează ca structuri specializate:

 1. centrul operaţional judeţean care îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 2. inspecţia de prevenire, care îndeplineşte funcţiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publică, îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;
 3. grupuri de prevenire şi intervenţie, detaşamente, detaşamente speciale, secţii, staţii, pichete, echipe şi echipaje, ca structuri de intervenţie de pompieri, de protecţie civilă şi securitate civilă şi mixte; în cadrul structurilor de intervenţie se constituie un număr variabil de echipe şi echipaje specializate pe tipuri de intervenţii;
 4. structuri de suport logistic;
 5. alte structuri funcţionale;
 6. garda de intervenţie a subunităţii specializate, constituită din echipajele şi personalul operativ care execută serviciul permanent în aceeaşi tură.

Atribuţiile structurilor funcţionale

Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
 2. elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
 3. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
 4. participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;
 5. emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
 6. monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
 7. participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
 8. organizează pregătirea personalului propriu;
 9. execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
 10. controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
 11. participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
 12. stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
 13. avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
 14. planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
 15. organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
 16. participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
 17. participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
 18. participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
 19. stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
 20. controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
 21. constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
 22. desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
 23. organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
 24. asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;
 25. încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului;
 26. îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, inspectoratul colaborează împreună cu cu autorităţile administraţiei publice locale, celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne, unităţi ale armatei, serviciile voluntare şi private, serviciile descentralizate, filiala locală ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul specific.

 

Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:

 1. efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;
 2. monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;
 3. elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
 4. face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 5. urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 6. asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
 7. centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
 8. asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
 9. evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
 10. gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
 11. desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenţă a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase;
 12. îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

 

 1. Programul de funcţionare
 2. Structuri funcţionale ale inspectoratului: luni – vineri, între orele 08.00 -16.00
 • Centrul operaţional;
 • Inspecţia de prevenire(Serviciul Prevenire, Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei, Evidenţă, Analiză şi Prognoză Preventive, Avizare – Autorizare );
 • Serviciul logistic;
 • Serviciul financiar;
 • Birou resurse umane;
 • Compartimente : juridic, informare şi relaţii publice, secretariat,
 • Structuri de intervenţie (detaşamente, gărzi de intervenţie, dispecerat): permanent

 

 1. Programul de audienţe
 •  Inspector şef: locotenent colonel Lucian-Dumitru MARCIU
 • LUNI între orele 13:00 – 15:00
 • Programari – telefon 0268 42 88 88 / interior 27002
 • email: inspectorsef@isujbv.ro

 

 • (Î)Prim adjunct al inspectorului şef: maior Valeriu-Dan DAVID
 • MARŢI între orele 13:00 – 15:00
 • Programari – telefon 0268 42 88 88 / interior 27002
 • email: primadjunct@isujbv.ro

 

 • Adjunct al inspectorului şef: maior Maricel RUGINĂ
 • MIERCURI între orele 13:00 – 15:00
 • telefon 0268 42 88 88;
 • email: adjunct@isujbv.ro

 

 1. Ofiţer responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

 

VII. Coordonatele de contact ale instituţiei publice

 • Denumirea: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Țara Bârsei ” al Judeţului Brașov
 • Sediul: Brașov, str. Mihai Viteazul, nr. 11
  • Telefon: 0268 42 88 88; Fax. 0268 54 35 37
 • Adresa de e-mail: contact@isujbv.ro
 • Adresa paginii web: : www.isujbv.ro;

 

 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

Sursele financiare sunt alocate de la bugetul de stat.

 

 1. Programele şi strategiile proprii.
 • Planul anual de prevenire şi intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Planuri proprii de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cu caracter periodic.

 

 1. Lista cuprinzând documentele de interes public.
 • Date statistice cu privire la dinamica producerii situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă;
 • Avize, autorizaţii, acorduri de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
 • Date statistice cu privire la activităţile de verificare şi monitorizare a îndeplinirii cerinţelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă la localităţi, instituţii şi agenţi economici care-şi desfăşoară activitatea în zona de competenţă;
 • Comunicate şi buletine informative de presă.

 

 1. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii.

 

Documente clasificate: regulamente, instrucţiuni, proceduri de lucru, planuri de organizare a activităţii, planuri de cooperare, rapoarte de intervenţie, documente de control încheiate cu prilejul verificărilor tehnice de specialitate, planuri de organizare a intervenţiei funcţie de tipuri de risc, planuri de evacuare, evidenţe nominale şi statistice pe categorii de obiective şi/sau activităţi.

 • Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) şi ale art.22, alin (1) din Legea544/2001, persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate ( i s-a refuzat, în scris, răspunsul la informaţia solicitată; nu a primit nici un răspuns; i s-a răspuns parţial sau incomplet) poate proceda astfel:

 • depune, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a răspunsului negativ, o reclamaţie administrativă adresată inspectorului şef;
 • face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază; depunerea acestei plângeri nu este condiţionată de depunerea reclamaţiei administrative.

 

Responsabil Legea nr. 544/2001 –  maior  SFREJA CIPRIAN